Dudjom Troma Medium Length Led by H.H Dudjom Jigdral Yeshe Dorje.

Urgyen Sangnag Choling, Spiti, Himachal Pradesh, India.